Przeglądy roczne i pięcioletnie

Oferujemy okresowe kontrole obiektów budowlanych: przeglądy półroczne, roczne i pięcioletnie w zakresie instalacji. Na ich podstawie sporządzamy ocenę stanu technicznego budynków.

Prawo Budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek utrzymywania użytkowanych obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i technicznych. Aby wypełnić powyższy obowiązek ustawodawca wprowadził w Prawie Budowlanym system kontroli (przeglądów technicznych) obiektów budowlanych.

Kiedy potrzebna jest ocena stanu technicznego budynku?

Gdy decydujemy się na zakup domu (budynku), warto poprosić fachowca o wydanie opinii o jego stanie technicznym przed podjęciem ostatecznej decyzji. Koszt wykonania takiej opinii jest niewspółmierny do ewentualnych strat kupującego, w przypadku ujawnienia się w późniejszym okresie nieprzewidzianych wad.

Jeśli nosimy się z zamiarem modernizacji istniejącego budynku lub zmiany sposobu użytkowania, musimy zlecić wykonanie opinii lub ekspertyzy, bo jest ona wymagana przez Prawo Budowlane.

Ocena stanu technicznego budynków Przemyśl.